Všeobecné obchodní podmínky & GDPR

I. Základní ustanovení

Fyzická osoba Veronika Wuycheck, IČO: 75458128, se sídlem Bartoškova 1361/2, 140 00 Praha 4, zapsaná na Úřadu městské části Praha 4 – Živnostenský odbor, č. j. P4/217658/20/OŽ/AND, kontaktní údaje: info@kaligrafnika.com, dále jen “poskytovatel”, pořádá vzdělávací kurzy a workshopy (dále jen “kurzy”).

Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu (dále jen “účastník”) a jsou pro obě strany závazné.

II. Přihlašování do kurzů

1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu vzniká odesláním přihlášky na kurz účastníkem a následným potvrzením jejího přijetí poskytovatelem. Odeslání přihlášky je možné emailem na info@kaligrafnika.com, a to na formuláři, který je ke stažení na webové stránce příslušného kurzu.
2. Potvrzení o přijetí na kurz bude zasláno emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, a to společně se zálohovou fakturou ve výši kurzovného.
3. Přijetí účastníka do kurzu je možné pouze v případech volných míst v kurzu.
4. Opce na rezervaci je 14 dnů, do té doby musí být zaplaceno kurzovné v plné výši na účet poskytovatele. Příjem platby je potvrzen emailem.
5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny kurzu na webových stránkách, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen umožnit účastníkovi účast na kurzu za tuto zcela zjevně chybnou cenu kurzu. Poskytovatel informuje účastníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle účastníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí účastníkem na emailovou adresu poskytovatele.

III. Splatnost kurzovného

1. Kurzovné je splatné do 14 dnů od přijetí přihlášky, a to dle data uvedeného na faktuře.
2. Platba za kurz musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu.
3. Dnem splatnosti  faktury se rozumí, že úhrada je  v tento den připsána na účet poskytovatele.

4. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k prodlevě s úhradou bez předchozí dohody s poskytovatelem, vyhrazuje si poskytovatel právo odmítnout účast účastníka na kurzu.

IV. Způsob platby

Platbu za kurz je možné uhradit bankovním převodem na účet uvedený poskytovatelem.

V. Storno podmínky

1. Zrušení účasti na kurzu lze pouze emailem na info@kaligrafnika.com
2. Při zrušení účasti na kurzu se vrácení kurzovného řídí dle podmínek specifikovaných v přihlášce na daný kurz.
3. Pouze pokud tyto podmínky nejsou v přihlášce specifikované, platí, že:
a. Při zrušení účasti na kurzu do 60 kalendářních dnů před zahájením kurzu se kurzovné vrací v plné výši.
b. Při zrušení účasti na kurzu 7 a méně kalendářních dní před jeho zahájením se kurzovné nevrací.
4. Kurzovné se vrací do 14 pracovních dní od písemného zrušení přihlášky (na email info@kaligrafnika.com).
5. Na kurz za sebe lze poslat náhradníka, pokud o tom účastník včas informuje poskytovatele.
6. Ve výjimečnych, písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody), může být účastníkovi vrácena část kurzovného. Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

V. Změna termínu a místa kurzu, zrušení kurzu
1. Organizační změny:
a. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu či místa konání kurzu v situacích, které to neodkladně vyžadují, t.j. organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí.

b. Všechny případné změny budou účastníkům kurzu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou.
c. V krajním případě si poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení kurzu. V tomto případě vrátí účastníkům kurzovné v plné výši do 7 kalendářních dnů od oznámení o zrušení kurzu.

2. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a. Jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě kurzovné, může být nahrazen jiným účastníkem.
b. Jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.
c. Při účasti na kurzu jsou účastníci povinni nenarušovat jeho průběh. Poskytovatel kurzu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu kurzu, neslušné chování vůči lektorovi nebo účastníkům kurzu, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na kurzu. V případě vyloučení účastníka z kurzu nemá účastník nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného.

VII. Práva účastníka

1. V případě změny termínu nebo místa konání kurzu má účastník nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení kurzovného v plné výši, a to do 14 kalendářních dnů od oznámení změny termínu.
2. Účastník má právo na odstoupení od uzavřené smlouvy do 14 kalendářních dnů od potvrzení o rezervaci místa v kurzu poskytovatelem.

VIII. Závěr

1. V okamžiku, kdy účastník kurzu zašle poskytovateli závaznou přihlášku emailem, ve kteréžto potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval tyto obchodní podmínky, které jsou dostupné v plném znění na www.kaligrafnika.com.

2. Poskytovatel odpovídá účastníkovi za to, že je kurz realizován dle popisu na webových stránkách.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2023

GDPR

I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Veronika Wuycheck, IČO: 75458128, se sídlem Bartoškova 1361/2, 14000 Praha 4 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
    adresa: Bartoškova 1361/2, 140 00 Praha 4
    email: info@kaligrafnika.com
    telefon: +420 721 441 659
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– podílející se na zajištění provozu služeb,
– zajišťující marketingové služby.
2. Příjemcem osobních údajů bude vždy správce Veronika Wuycheck, IČO: 75458128, se sídlem Bartoškova 1361/2, 140 00 Praha 4, zapsaná na Úřadu městské části Praha 4 – Živnostenský odbor, č. j. P4/217658/20/OŽ/AND.
3. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh a bezpečná přístupová hesla.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním přihlášky na kurz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu na příslušné přihlášce. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám na základě Vaší žádosti zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2023.